• Aanmelden
  Informatie over aanmelden
 • Schoolgids
  Download hier de schoolgids
 • Nieuwsbrieven
  Bekijk hier het laatste nieuws
 • Activiteiten
  Bekijk hier foto's

Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. Het aantal is afhankelijk van de grootte van de school, bij ons is dat op dit moment 3-3. Wie zitten er op dit moment in de MR?

Leerkrachten: • Laury van Nispen, Myrthe Reijckers en Bernadette van Loosbroek.

Ouders: • Bas Groenendaal, Jenny Sulsters  en Esther Heckmanns.

De vaste toehoorders zijn: Kaska Baran-Bartosiak ,Bianca Blokzijl en Thijs Vera.

De voorzitter is altijd iemand van de ouders. Daarnaast gaat er een afgevaardigde van de MR naar alle GMR vergaderingen. Hier komt van elke SKPO-school een MR-lid. De afvaardiging wisselt per school om de 4 jaar van ouder naar leerkracht en weer terug. Bij de GMR vergaderingen zijn zo voor de helft ouders en voor de helft leerkrachten aanwezig. Tijdens de MR vergaderingen is de directeur soms aanwezig. Hij wordt dan uitgenodigd voor punten waar hij het beste tekst en uitleg over kan geven. De MR komt 7 keer per jaar bij elkaar. De vergaderdata en de notulen staan hieronder vermeld en zijn ook terug te vinden in de Schakelaar (onze nieuwsbrief).

De MR bespreekt alle onderwerpen die de school aangaan. De MR kan de mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die de school op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Als bijvoorbeeld uit de resultaten van de leerlingen blijkt dat het rekenonderwijs is achteruit gegaan, dan kan door de school besloten worden een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. De MR wordt hierover geïnformeerd en kan vervolgens in de gaten houden of deze nieuwe methode het rekenonderwijs verbeterd heeft. Daarnaast kan de MR ook met eigen voorstellen komen. De MR heeft een aantal rechten: • Instemmingsrecht, bijvoorbeeld het vaststellen schoolplan (document waar het beleid van de school in beschreven staat). Ieder jaar wordt dit document door het team en de MR geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. • Adviesrecht, bijvoorbeeld de vakantieregeling of een verbouwing van de school. • Initiatiefrecht, bijvoorbeeld het onderzoek naar een andere invulling van de middagpauze. • Informatierecht, bijvoorbeeld wie er komt en wie er gaat van de leerkrachten.

Samengevat: we houden het beleid van de school in de gaten. Heb je interesse? Onze vergaderingen zijn openbaar. Graag wel even van te voren aangeven dat je komt. Je hebt als ‘publiek’ geen spreekrecht, maar je kan vooraf wel aangeven dat je graag wilt dat er over een bepaald punt gesproken wordt. Zo blijf je als ouder betrokken bij het onderwijs van je kind! Elk jaar schrijven wij ook verkiezingen uit, 1 ouder stapt uit de MR of stelt zich herkiesbaar en alle ouders van de school kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de verkiezingen. Mocht u graag een vergadering bij willen wonen, dan kunt u zich tot een week tevoren aanmelden via de e-mail bij Laury van Nispen; l.vannispen-vanbodegraven@skpo.nl U krijgt dan een uitnodiging met daarbij de agenda voor de komende vergadering via de mail terug.

De notulen van schooljaar 2021-2024

Notulen MR 30-05-2024 en vergaderplanning 2024-2025

Notulen MR 21-03-2024

Notulen MR 23-11-2023

Notulen MR 21-09-2023 (2)

Notulen MR 29-06-23

Notulen MR 30-3-2023 (1)

Notulen MR 9-2-2023

Notulen MR 13-10-2022

 23 juni 2022

27 januari 2022

25 november 2021

30 September 2021